• Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri,
 • Geçici Faaliyet Belgesi Hizmetleri,
 • Atık Yönetimi Hizmetleri,
 • Çevre Eğitimleri Hizmetleri,
 • Geri Kazanım Lisans Hizmetleri,
 • Bertaraf Lisans Hizmetleri,
 • Ara Depolama Lisans Hizmetleri,
 • Ambalaj Belgelendirme Hizmetleri,
 • Sıfır Atık Belgelendirme Hizmetleri,

Çevre Danışmanlık hizmeti kapsamında;

 • Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin ayda en az bir gün çalışmasını sağlamak,
 • İç tetkik raporu, çevre yönetimi hizmeti verilen ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için üç yıl tecrübeli çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise iki yıl tecrübeli çevre görevlisi ile birlikte hazırlanmasını sağlamak,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak ve çalışanlara yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak, bu raporları kayıt altına alarak yıllık olarak yenilenmesinin sağlayarak yapılanları kayıt altına almak, 
 • İşletmenin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans, muafiyet ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
 • Atık bertaraf organizasyonun yapılarak, Atık yönetim planının hazırlatılması,
 • İç tetkik raporu, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
 • Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,
 • İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,
 • Yetkili makam tarafından işletmede yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • Periyodik Çevre Denetimlerinin yapılması ve Raporlanması, Mevzuat değişiklikleri hakkında firmanın bilgilendirilmesi, değişen mevzuat kapsamında tesis faaliyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Öğrendikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.